Wizyta Prezydenta A. Uribe w Nowym Jorku.

“El Tiempo” z 16.12.

Zasadniczym celem jednodniowego pobytu prezydenta A. Uribe, w dniu 15.12 w USA, był udział w międzynarodowym panelu, pt.: “Nowa polityka wobec państw amerykańskich”, którego inicjatorem był hiszpański sędzia Baltazar Garzon. W spotkaniu uczestniczyli także b. prezydenci: Stanów Zjednoczonych, Bill Clinton; Hiszpanii, Felipe Gonzalez i Meksyku, Ernesto Zedillo oraz b. Sekretarz Stanu USA, Henry Kissinger. W opublikowanym 18.12. komunikacie , podano zasadnicze tezy wystąpienia A. Uribe.

W ostatnich latach w Ameryce Łacińskiej zaobserwować można systematyczne osłabianie instytucji państwa. Wyjątek stanowi Kolumbia, gdzie w ciągu ostatnich trzech lat odnotowano znaczny postęp rozwoju gospodarczego i odzyskano kontrolę państwa nad terenami tradycyjnie zajmowanymi przez ugrupowania przestępcze; państwa AŁ, obok wzmacniania instytucji publicznych przyspieszać muszą procesy integracyjne kontynentu a w miejsce radykalizacji poglądów, poszukiwać powinny konsensusu społecznego, bardziej sprawiedliwego podziału dóbr, powinny również wzmacniać gospodarki w skali makro. Administracja rządowa w Kolumbii kieruje się zasadami wzmacniania bezpieczeństwa z zachowaniem reguł demokratycznych, przestrzegania wolności obywatelskiej, budowania zaufania i spójności społecznej, wzmacniania jawności działania, uszanowania instytucji pozarządowych. Działania te mają zapobiec zdarzeniom, jakie miały miejsce w przeszłości w poszczególnych państwach AŁ podczas rządów dyktatur wojskowych, które eliminowały prawa pracownicze, wolność związków zawodowych, itp. Dzięki realizowanej od trzech lat polityki “Bezpieczeństwa Demokratycznego” Kolumbia staje się atrakcyjnym miejscem dla inwestorów (w br. inwestycje przedsiębiorstw osiągnęły poziom 20% PKB) a rozwój gospodarczy utrzymuje się na niezmienionym poziomie 4% rocznie.

Authors
Tags , ,

Related posts

Top